Voluntour สร้างแนวกันไฟป่า ปกป้องป่า สัตว์ป่าและชุมชน ชุมชนช่องสะเดา จังหวัดกาญจนบุรี

Kanchanaburi, Thailand
2 Days 1 Night
English, Thai

About the trip
Volunteer
“วิถีชุมชนอยู่ร่วมกับช้างป่าอย่างเป็นสุข” ที่ตำบลช่องสะเดา ช้างป่า หรือสัตว์ป่าอื่นๆ อยู่อาศัยอย่างเป็นอิสระ ที่นี่เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากเนื่องจากในอดีตพื้นที่นี้เป็นป่าดิบที่มีสัตว์ป่าอยู่มากมาย ภายหลังจากการสร้างเขื่อนจึงเริ่มมีชาวบ้านย้ายเข้ามาอยู่อาศัย มนุษย์จึงต้องหาทางที่จะอยู่ร่วมกับสัตว์ป่าเจ้าของพื้นที่ด้วยการอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ผืนป่า เพื่อให้เกิดความสมดุลในชีวิต ในทริปนี้เราจะเชิญทุกคนก้าวเข้ามาสู่ธรรมชาติ ร่วมกันอนุรักษ์ผืนป่าตามภูมิปัญญาของชาวช่องสะเดากัน “Way of living happily with wild elephants” in Chong Sadao Subdistrict, wild elephants or other wildlife Live freely. It is highly abundant area as consequence of this place was the tropical forest which plenty of wildlife resided in this area.

The villagers were coming back, after the dam was constructed. The community’s lifestyle is related with the elephants once they invaded to the villager’s house. In result of the situation, they have own innovation(bee) to live peacefully with elephant.
 • สร้างแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า
 • Build bushfire barrier to prevent the bushfire in dry season.
 • สนุกไปกับการล่องแพเปียกยางพาราชมธรรมชาติ
 • Enjoy rubber rafting on Kwai Yai River.
 • ชมความสวยงามของเขื่อนศรีนครินทร์
 • ฟังเรื่องราวความสัมพันธ์ของชุมชนกับช้างป่า ผึ้งกล่องกันช้างป่า
 • Listen a story of bee boxes with wild elephant.
 • เดินทางวันที่: 21 มีนาคม/ 4 และ 18 เมษายน/ 2,16 และ 30 พฤษภาคม/ 13 มิถุนายน / 11 กรกฎาคม/ 8 สิงหาคม/ 12 กันยายน ปี 2562
Day One

08.00 น.           คณะพร้อมกัน ณ บิ๊กซีสะพานควาย บริเวณหน้า คาเฟ่อะเมซอน 

08.00 AM.       Meet at meeting point at ฺBig C Saphankwai in front of cafe amezon.

 

08.30 น.            ออกเดินทางออกสู่ชุมชนช่องสะเดา จังหวัดกาญจนบุรี

08.30 AM.        Journey to Chong Sadao Community, Kanchanaburi province.

 

11.30 น.              เดินทางถึง หมู่ 1 บ้านท่าทุ่งนา ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี รับการต้อนรับอันอบอุ่นจากชุมชน จากนั้น รับประทานอาหารกลางวันเมนูพื้นบ้าน พร้อมชิมเครื่องดื่มประจำท้องถิ่นชั้นเลิศ “น้ำผึ้งมะนาวโซดา”

11.30 AM.          Arrive Moo1, Tha Thung Na Village, Chong Sadao District, Kanchanaburi province. Receive a warm welcome from the community, then have the authentic dishes and the graciously local refreshment like “Soda with Honey Lemonade”, It is a must-try menu of community.   

 

12.30 น.             รับฟังเรื่องราวความสัมพันธ์ของชุมชนกับช้างป่า และ ทำกิจกรรม ‘เลี้ยงผึ้งกล่องกันช้างป่า’ ที่สามารถผสานคนกับช้างป่าให้อยู่ด้วยกันได้อย่างสมดุลย์ จากนั้นรับฟังภารกิจอาสาที่ผู้นำชุมชนจะมอบหมายภารกิจให้ทุกท่านร่วมสนุกกัน

12.30 PM.         Get to know a story of relationship between community and elephants, then participate in “bee boxes and wild elephant” activity which can smoothly integrate villagers with elephant. And receive volunteer missions from the head of community.

 

14:00 น.             เช็คอินเข้าที่พักโฮมสเตย์ของชุมชน เก็บสัมภาระและเปลี่ยนชุดให้พร้อมลุย!

02.00 PM.        Check in to community’s homestay to store your belonging, change your clothes and get ready to explore!

14.30 น.           ถึงเวลาเดินเข้าป่า! ยืดเส้นยืดสายทำภารกิจจิตอาสาเพื่อรักษาผืนป่า ด้วยการช่วยชาวบ้านสร้างแนวกันไฟป่า เพื่อป้องกันไฟป่าในช่วงฤดูร้อน

02.30 PM.      Walk into the wood! The time to warm up for volunteer mission. Building the bushfire barrier to prevent the bushfire in dry season.

 

16.30 น.            เดินทางกลับโฮมสเตย์ที่พัก อาบน้ำชำระร่างกายและพักผ่อนตามอัธยาศัย

04.30 PM.       Get back to homestay, and relax.

18.00 น.            รับประทานอาหารเย็น

06.00 PM.       Have a memorable authentic dinner.

 

19.00 น.            พักผ่อนตามอัธยาศัย

7.00 PM.         Free time at leisure.

Day Two

06.30 น.           ตักบาตรยามเช้า (ตามความสมัครใจ)

06.30 AM.       Give alms to monk in the morning. (Depend on yours)

 

08.00 น.           รับประทานอาหารเช้า

08.00 AM.       Breakfast.

 

09.00 น.           เตรียมชุดของคุณให้พร้อม! สนุกไปกับการล่องแพเปียกยางพารา บนแม่น้ำแควใหญ่ ซึ่งจะแตกต่างจากแพไม้ไผ่ตรงที่ขึ้นลงได้สะดวกสบายกว่ามาก

09.00 AM.       Suit up your adventure clothes! Have thrill with floating rubber rafts along Kwai Yai river. That’s different than bamboo raft of their easier to hop in.

 

10.30 น.            อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า และเช็คเอ้าท์ออกจากโฮมสเตย์ที่พัก

10.30 AM.        Clean up your body and check out.

 

11.00 น.             เดินชมสวนเกษตรอินทรีย์ชุมชน ให้ทุกคนช่วยกันตามหาวัตถุดิบเพื่อมาช่วยกันทำเมนูเด็ดประจำท้องถิ่น “แกงหนามยอก”

11.00 AM.         Visit a community’s organic vegetable garden to find the ingredient for “Nam Yok soup” the brilliant community’s dish.

12.00 น.           รับประทานอาหารกลางวัน

12.00 PM.       Enjoy local lunch.

 

13.00 น.           อำลาชุมชน ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ

01.00 PM.       Say goodbye to community and transfer back to Bangkok.

 

16.00 น.           เดินทางถึงกรุงเทพฯ อย่างสวัสดิภาพ

04.00 PM.      Arrive at Bangkok safely.

 • อาหารตามที่ระบุในรายการ (เช้า 1 มื้อ, กลางวัน 2 มื้อ, เย็น 1 มื้อ) [ Meals as listed in the itinerary. (Breakfast 1, Lunch 2, Dinner 1 ) ]
 • ที่พักโฮมสเตย์ 1 คืน [ Accommodation 1 night ]
 • ยานพาหนะตามที่ระบุในรายการ [ Transportation pick up and drop service by VIP Van ]
 • กิจกรรมตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม [ Activities as listed in the itinerary ]
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยวและทีมงานโลเคิล อไลค์ [ guide ]
 • ประกันภัยการเดินทาง [ Insurance ]
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% [ VAT 7% ]
 • เตรียมอุปกรณ์ป้องกันแสงแดด เช่น แว่นกันแดด ครีมกันแดด หมวก และร่ม [ Bring sunscreen, sunglasses, hat and umbrella ]
 • สวมเสื้อผ้าที่ใส่สบาย พร้อมเตรียมเสื้อผ้ามาเปลี่ยน และรองเท้าที่กระชับ [ Wear comfortable clothes and shoes such as sneakers ]
 • หลีกเลี่ยงการนำของมีค่าติดตัวไปในระหว่างทริป [ Avoid bringing valuable items on the trip ]
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด [ Follow the community leader’s advice during the trip ]
Guest Reviews

How much do you rate this experience?

Characters left: 200

USD per guest

Select date
 • 08:00 am
USD x 1 Guests
USD
Transaction fee (5%)
USD
Total
USD
100% Satisfaction guaranteed
From

USD
per guest