ท่องเที่ยวชุมชนตลาดน้ำยะกัง

Narathiwat, Thailand
2 Days 1 Night
English, Thai

About the trip
History & Culture Gastronomy Local Wisdom
ชุมชนตลาดน้ำยะกัง จังหวัดนราธิวาส ทริปที่สายกินต้องห้ามพลาด! เพราะชุมชนแห่งนี้ขึ้นชื่อในเรื่องอาหารและขนมโบราณพื้นถิ่น ที่จะพาทุกท่านเข้าไปซึมซับบรรยากาศสุดคลาสสิกของตลาดน้ำดั้งเดิมอายุกว่า 100 ปี!! เข้าไปเรียนรู้และลองชิมเมนูหาทานยากมากมาย ซึ่งชาวบ้านสืบทอดวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และภูมิปัญญาที่มีความใกล้ชิดกับอาหารมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ เท่านั้นยังไม่พอไปล่องเรือกลางคลองยะกัง ชมวิถีชีวิตริมสองฝั่งคลอง ช้อปและชิมขนมของฝากได้แบบจุใจ
  • ล่องเรือชมวิถีชีวิตชุมชน ริมสองฝั่งคลองยะกัง
  • ลิ้มรสน้ำมะนาวสดจากสวนบังมะ หมู่ 3 บ้านเปล
  • ล่องเรือสัมผัสบรรยากาศยามเย็น ชมพระอาทิตย์ตกดิน ณ เขื่อนอาบายาชิ
  • นั่งสามล้อชมบรรยากาศยามคํ่าคืนตัวเมืองนราธิวาส
  • ทําขนมโบราณ อาเกาะ ร่วมกับคนในชุมชน
  • เรียนรู้ภูมิปัญญาในด้านการทําขนมโบราณ ยะกังขนมโบราณ 100 ปี

Day 1 

12.00 น. ถึงชุมชนตลาดน้ำยะกัง / เข้าที่พัก พร้อมเก็บสัมภาระ รับประทานอาหารกลางวัน อาหาร 2 อย่าง+น้ำดื่ม

13.00 น. พร้อมกัน ณ จุดลงเรือบริเวณตลาดน้ำยะกัง (เรือชาวบ้านนั่งได้ 2-3 คน/ลำ) นั่งซาเล้งไปยังจุดสาธิต ผ้าปาเต๊ะ 

15.00น. ล่องเรือชมวิถีชีวิตชุมชน ริมสองฝั่งคลองยะกัง แวะชมสวนมะนาวบังมะ หมู่ 3 บ้านเปล เกษตรกร ต้นแบบที่พัฒนาสวนมะนาวให้เป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ พร้อมทั้งลิ้มรสน้ำมะนาวสดจากสวน

17.00 น. ล่องเรือสัมผัสบรรยากาศยามเย็น ชมพระอาทิตย์ตกดิน ณ เขื่อนญี่ปุ่น (เขื่อนอาบายาชิ)

18.00 น. เข้าที่พัก/พักผ่อนตามอัธยาศัย รับประทานอาหารคํ่า บริเวณตลาดน้ำยะกัง

19.00 น. กิจกรรมนั่งสามล้อชมบรรยากาศยามคํ่าคืนตัวเมืองนราธิวาส (2 กม.จากตัวเมือง) *ค่าซาเล้งคิดแยก

20.30 น. พักผ่อน 

 

*กิจกรรมเสริม ร่วมกิจกรรมนั่งเรือ ตกกุ้งแม่น้ำ ธรรมชาติกับคนในชุมชน 300 บาท/ลํา ไม่กําหนดระยะเวลา ไต๋ 1 คน/นักท่องเที่ยว 1 คน 

 

Day 2 (ชุมชนยะกัง - กิจกรรมทําขนมโบราณ)

05.00 น. กิจกรรมทําขนมโบราณ อาเกาะ ร่วมกับคนในชุมชน ซึ่งเป็นเจ้าด้ังเดิมเก่าแก่ เรียนรู้ภูมิปัญญาในด้าน การทําขนมโบราณ ตํานานความอร่อย ยะกังขนมโบราณ 100 ปี (เดินเที่ยว มีมัคคุเทศก์น้อยนําเที่ยว)

07.30 น. เดินชมบรรยากาศยามเช้า เพลิดเพลินกับขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง เรียนรู้ด้านวัฒนธรรมอาหารการกิน และอุดหนุนอาหารเช้าของ ชาวบ้านในชุมชนบ้านยะกัง พร้อมรับประทานอาหารเช้า

09.00 น. กลับเข้าที่พัก อาบน้ำแต่งตัว เก็บสัมภาระ 

10.00 น. เดินทางกลับ

Guest Reviews

How much do you rate this experience?

Characters left: 200

USD per guest

Select date
USD x 1 Guests
USD
Transaction fee (5%)
USD
Total
USD
100% Satisfaction guaranteed
From

USD
per guest